segunda-feira, 3 de maio de 2010

Aula do Sábado - 02/05/10

PROCURE AS PALAVRAS:אלוהים  - יהוה
(Gen 2:1)ויכלו השׁמים והארץ וכל־צבאם׃
(Gen 2:2)ויכל אלוהים ביום השׁביעי מלאכתו אשׁר עשׂה וישׁבת ביום השׁביעי מכל־מלאכתו אשׁר עשׂה׃
(Gen 2:3)ויברך אלוהים את־יום השׁביעי ויקדשׁ אתו כי בו שׁבת מכל־מלאכתו אשׁר־ברא אלוהים לעשׂות׃
(Gen 2:4)אלה תולדות השׁמים והארץ בהבראם ביום עשׂות יהוה אלוהים ארץ ושׁמים׃
(Gen 2:5)וכל שׂיח השׂדה טרם יהיה בארץ וכל־עשׂב השׂדה טרם יצמח כי לא המטיר יהוה אלוהים על־הארץ ואדם אין לעבד את־האדמה׃
(Gen 2:6)ואד יעלה מן־הארץ והשׁקה את־כל־פני־האדמה׃
(Gen 2:7)וייצר יהוה אלוהים את־האדם עפר מן־האדמה ויפח באפיו נשׁמת חיים ויהי האדם לנפשׁ חיה׃
(Gen 2:8)ויטע יהוה אלוהים גן־בעדן מקדם וישׂם שׁם את־האדם אשׁר יצר׃
(Gen 2:9)ויצמח יהוה אלוהים מן־האדמה כל־עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע׃
(Gen 2:10)ונהר יצא מעדן להשׁקות את־הגן ומשׁם יפרד והיה לארבעה ראשׁים׃
(Gen 2:11)שׁם האחד פישׁון הוא הסבב את כל־ארץ החוילה אשׁר־שׁם הזהב׃
(Gen 2:12)וזהב הארץ ההוא טוב שׁם הבדלח ואבן השׁהם׃
(Gen 2:13)ושׁם־הנהר השׁני גיחון הוא הסובב את כל־ארץ כושׁ׃
(Gen 2:14)ושׁם הנהר השׁלישׁי חדקל הוא ההלך קדמת אשׁור והנהר הרביעי הוא פרת׃
(Gen 2:15)ויקח יהוה אלוהים את־האדם וינחהו בגן־עדן לעבדה ולשׁמרה׃
(Gen 2:16)ויצו יהוה אלוהים על־האדם לאמר מכל עץ־הגן אכל תאכל׃
(Gen 2:17)ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי
Gen 1:1בראשׁית ברא אלוהים את השׁמים ואת הארץ׃
Gen 1:2והארץ היתה תהו ובהו וחשׁך על־פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על־פני המים׃
Gen 1:3ויאמר אלוהים יהי אור ויהי־אור׃
Gen 1:4וירא אלוהים את־האור כי־טוב ויבדל אלוהים בין האור ובין החשׁך׃
Gen 1:5ויקרא אלוהים לאור יום ולחשׁך קרא לילה ויהי־ערב ויהי־בקר יום אחד׃
Gen 1:6ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים׃
Gen 1:7ויעשׂ אלוהים את־הרקיע ויבדל בין המים אשׁר מתחת לרקיע ובין המים אשׁר מעל לרקיע ויהי־כן׃
Gen 1:8ויקרא אלוהים לרקיע שׁמים ויהי־ערב ויהי־בקר יום שׁני׃
Gen 1:9ויאמר אלוהים יקוו המים מתחת השׁמים אל־מקום אחד ותראה היבשׁה ויהי־כן׃
Gen 1:10ויקרא אלוהים ליבשׁה ארץ ולמקוה המים קרא ימים וירא אלוהים כי־טוב׃
Gen 1:11ויאמר אלוהים תדשׁא הארץ דשׁא עשׂב מזריע זרע עץ פרי עשׂה פרי למינו אשׁר זרעו־בו על־הארץ ויהי־כן׃
Gen 1:12ותוצא הארץ דשׁא עשׂב מזריע זרע למינהו ועץ עשׂה־פרי אשׁר זרעו־בו למינהו וירא אלוהים כי־טוב׃
Gen 1:13ויהי־ערב ויהי־בקר יום שׁלישׁי׃
Gen 1:14ויאמר אלוהים יהי מארת ברקיע השׁמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאתת ולמועדים ולימים ושׁנים׃
Gen 1:15והיו למאורת ברקיע השׁמים להאיר על־הארץ ויהי־כן׃
Gen 1:16ויעשׂ אלוהים את־שׁני המארת הגדלים את־המאור הגדל לממשׁלת היום ואת־המאור הקטן לממשׁלת הלילה ואת הכוכבים׃
Gen 1:17ויתן אתם אלוהים ברקיע השׁמים להאיר על־הארץ׃

Nenhum comentário:

Postar um comentário